ท่านต้องการให้ อบต.ขะเนจื้อ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 3 )
42.86%
ด้านสาธารณูปโภค ( 1 )
14.29%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 1 )
14.29%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
14.29%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 1 )
14.29%