หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 

 
   

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ

จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ

ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

การวางจัดระบบผังเมือง
 

 
   

สนับสนุนแก้ไขปัญหายาเสพติด

สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการของ อปพร.
 

 
   

ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

 
   

งานสวัสดิการสังคม

งานนันทนาการ

งานการศึกษา

งานสาธารณสุข