หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 
 
สภาพสังคมในตำบลขะเนจื้อ เป็นสภาพสังคมแบบชนบททั่วไป อาชีพของประชากร ส่วนใหญ่คืออาชีพทางด้านการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ เนื่องจากสภาพพื้นที่ ที่เอื้อต่อการทำการเกษตร การนับถือศาสนามีหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ชาวบ้านในพื้นที่อยู่ร่วมกันแบบพี่น้อง พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ประชากรอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 

วัด จำนวน 6 แห่ง

สำนักสงฆ์ จำนวน 8 แห่ง

โบสถ์ จำนวน 5 แห่ง
 
 
   
สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
จำนวน 7 แห่ง

โรงเรียนห้วยปลากองวิทยาการ ทำการสอนระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ถึงประถมศึกษาปีที่หก

โรงเรียนตือลือราษฎร์พัฒนา ทำการสอนระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ถึงประถมศึกษาปีที่หก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไร่ หมู่ที่ 2 บ้านป่าไร่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหม่องวา หมู่ที่ 6 บ้านหม่องวา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขะเนจื้อ หมู่ที่ 7 บ้านขะเนจื้อ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ระมาดน้อย
หมู่ที่ 8 บ้านแม่ระมาดน้อย
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปลากอง
หมู่ที่ 12 บ้านห้วยปลากอง
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จำนวน 6 แห่ง 2 สาขา

โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ ทำการสอนชั้นอนุบาลถึง
มัธยมศึกษาปีที่สาม
 
โรงเรียนบ้านป่าไร่ ทำการสอนชั้นอนุบาลถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่หก

โรงเรียนบ้านพะละ ทำการสอนชั้นอนุบาลถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่หก
 
โรงเรียนกลาโหมราชเสนา ทำการสอนชั้นอนุบาลถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่หก

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย ทำการสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่สาม  
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย สาขาบ้านแพะ ทำการสอนถึงอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่สี่

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย สาขาห้วยปูลิง ทำการสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่สี่  
โรงเรียนบ้านจกปก ทำการสอนชั้นอนุบาลถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่หก
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" จำนวน 7 แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านนุบอ
หมู่ที่ 1
 
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"
บ้านขุนห้วยหม่องวา หมู่ที่ 6

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านห้วยแห้ง
หมู่ที่ 9
 
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านตุเบ
หมู่ที่ 10

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านทีมู
หมู่ที่ 10
 
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"
บ้านกิ่งหม่องวา หมู่ที่ 14

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านนุลา
หมู่ที่ 14
     
 
 

สถานีอนามัยประจำตำบลขะเนจื้อ
    จำนวน 2 แห่ง
 

ป้อมยามสายตรวจตำรวจ จำนวน 1 แห่ง

ฐานปฏิบัติการของ ตชด. จำนวน 1 แห่ง

ด่านตรวจของทหาร จำนวน 3 แห่ง