หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
นโยบายการบริหารงานบุคคล [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 68  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [ 13 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
แนวทางให้พนักงานส่วนตำบลโอน และรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 13 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
แนวทางการรักษาราชการแทน [ 12 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 112  
 
แนวทางการปฏิบัติราชการ [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 105  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ [ 6 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 6 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
ประก่าศคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกลัเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแช่งขัน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2562 [ 6 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
  (1)     2