หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [ 13 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
แนวทางให้พนักงานส่วนตำบลโอน และรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 13 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
แนวทางการรักษาราชการแทน [ 12 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
แนวทางการปฏิบัติราชการ [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ [ 6 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 6 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประก่าศคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกลัเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแช่งขัน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2562 [ 6 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 6 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 24 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)