หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 

 
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
ตำบลขะเนจื้อ เดิมขะเนจื้อเป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า รังผึ้ง ทำรังที่ต้นไม้ใหญ่บริเวณห้วยที่ไหลผ่านตำบล จึงเรียกตำบลขะเนจื้อ และประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา เผ่ากะเหรี่ยง และบางหมู่บ้านเป็นประชากรที่อพยพย้ายมาจาก จังหวัดลำพูน อาชีพส่วนใหญ่ทำการเกษตร
 
 
 
ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ห่างจากอำเภอแม่ระมาดไปทางทิศเหนือ ประมาณ 17 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดตาก ประมาณ 136 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 323.57 ตารางกิโลเมตร หรือ 202,231 ไร่
 

 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.แม่ตื่น และ ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำเมยซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย กับประเทศพม่า  
 
 

 
 
 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นภูเขาสูงมีที่ราบลุ่มเล็กน้อยระหว่างภูเขา ความลาดชัน 0 - มากกว่า 35 เปอร์เซนต์ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 181 - 1,011 เมตร
 
 
 
ประชากรในตำบลขะเนจื้อ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ รองลงมาคือรับจ้างทั่วไป ค้าขาย รับราชการฯ
 

 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 10,340 คน แยกเป็น

ชาย  5,345 คน คิดเป็นร้อยละ 51.69

หญิง 4,995 คน คิดเป็นร้อยละ 48.31
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,121 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 31.96 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านนุบอ 211 180 391 128  
2   บ้านป่าไร่ 317 318 635 255
  3   บ้านพะละ 295 299 594 165  
4   บ้านแพะ 302 289 591 210
  5   บ้านห้วยปูลิง 276 270 546 155  
6   บ้านหม่องว่า 412 388 800 288
  7   บ้านขะเนจื้อ 1,120 1,003 2,123 494  
8   บ้านแม่ระมาดน้อย 363 365 728 331
  9   บ้านห้วยแห้ง 482 398 880 169  
10   บ้านทุ่งผู้เมีย 314 289 603 198
  11   บ้านจกปก 394 397 791 247  
12   บ้านห้วยปลากอง 340 286 626 168
  13   บ้านหนองหลวง 220 245 465 180  
14   บ้านชิปะก่อ 299 268 567 133
    รวม 5,345 4,995 10,340 3,121